Investeren in windenergie

 

 
 

MOGELIJKHEDEN

Participeren in de financiering en exploitatie van windturbines kan gebeuren via verschillende instrumenten. Elk van de instrumenten kent een verschillende risico gehalte. Het investeren in aandelen is uiteraard veel riskanter dan het verlenen van een achtergestelde lening of het inschrijven in een obligatielening. Investeren is steeds het nemen van een risico.

 

Geen van de mogelijke participatiemodellen is vrij van risico. Het is uiteraard aan de burger zelf om te beslissen welk instrument voor hem de beste manier is om rendement af te wegen aan het genomen risico.

 

Windkracht Vlaanderen stelt verschillende mogelijkheden voor, de deelnemer beslist welk voor hem de beste weg is..

Het scheppen van verschillende kanalen en investeringsmogelijkheden biedt ongetwijfeld de mogelijkheid om verschillende diverse profielen van mogelijke participanten aan te trekken.

 

 

 

 

RECHTSTREEKSE PARTICIPATIE

 

Participeren biedt onmiskenbaar voordelen! Mensen die betrokken worden bij investeringen, beoordelen de impact ervan makkelijker en gaan er ook zorgvuldiger mee om. Mensen die betrokken zijn bij milieu-investeringen zijn makkelijker te bereiken met informatie over de verdere evolutie van de projecten. Participatie is eveneens goed voor het project zelf. Het verhoogt de slaagkansen van een project, daar het maatschappelijk draagvlak wordt vergroot. Het winstoogmerk is echter niet de juiste keuze om in een windenergieproject te stappen. Uiteraard dient elk windenergieproject rendabel te zijn, maar het winstoogmerk zelf is niet te vereenzelvigen met het uitgangspunt van een erkende coöperatieve.

 

Tien goede reden om mee rechtstreeks te participeren zijn:

 

1. Je wil de realisatie hernieuwbare energieprojecten financieel steunen!

2. Je bent er ook van overtuigd dat het tijd wordt dat sterk aan decentrale energieproductie wordt gewerkt!

3. Je wenst actief te tonen en te onderstrepen dat je er ook van overtuigd bent dat hernieuwbare energieproductie een belangrijke rol kan spelen in de CO2 reductie;

4. Je wenst deel uit te maken van een vennootschap die tegen kostprijs elektrische energie aan je kan leveren;

5. Je wenst zelf mee te werken aan je eigen energieproductie en energie levering (lid worden van de op te richten coöperatieve vennootschap is een voorwaarde voor het geleverd krijgen van de geproduceerde elektriciteit);

6. Je wenst actief deel te nemen in het bestuur van de vennootschap die instaat voor jouw energielevering en energieproductie;

7. Je wenst actief deel te nemen met gelijkgezinde mensen in het promoten van andere hernieuwbare energieprojecten en het duurzaam leven in haar geheel, hernieuwbare energieproductie is een collectief gebeuren;

8. Je wil duidelijk maken aan de rest van de gemeenschap dat hernieuwbare energieprojecten wel degelijk goed kunnen functioneren;

9. Je wil mee deel uitmaken van een organisatie die dag op dag bewijst dat rendabele energieproductie ook mogelijk is via hernieuwbare energie, die geen negatieve effecten veroorzaakt voor mens - en milieu;

10. En boven op dit alles, vind je het nog leuk dat je een rendement behaalt op het kapitaal dat je hebt geïnvesteerd.

 
 

ACHTERGESTELDE LENING

Een achtergestelde lening is een krediet waarbij de inschrijver op de achtergestelde lening, in het geval van faillissement (van de vennootschap waarin de windturbines werden gerealiseerd), wordt achtergesteld: de achtergestelde schuldeiser komt in een faillissement in de volgorde van schuldeisers dus achter de "bank", en heeft voorrang ten opzichte van de aandeelhouders, vennoten of inbrengers.

 

Door deze voorwaarden loopt de participant een hoger risico (in vergelijking met het verschaffen van een niet achtergestelde lening) dat hij een deel van zijn verstrekte krediet niet terugbetaald krijgt. Om dit te compenseren wordt een hoger rentepercentage vergoed aan de inschrijver op de achtergestelde lening dan aan de bank. Over de ontvangen interest hoeft de participant op de lening geen belasting te betalen.

Het principiële doel an het initiatief van Windkracht Vlaanderen is het mogelijk maken van lokale rechtstreeks participatie van burgers in de ontwikkelde windenergieprojecten. In andere projecten kan de mogelijkheid worden geboden voor het inschrijven in een vorm van een achtergestelde lening voor burgers die dit een beter alternatief vinden.

 

De voorwaarden hiervoor zullen worden kenbaar gemaakt indien deze mogelijkheid zich voordoet!

 

 

 
 

OBLIGATIELENING

Een obligatielening is een geldlening op lange termijn. De inschrijvers op de obligatielening krijgen, als bewijs voor de door hen verstrekte geldbedragen, schuldbekentenissen. De vennootschap waarin de windturbines worden gerealiseerd is verplicht om een vaste interestbedrag (jaarlijks) te betalen. Binnen een vastgestelde termijn (10 jaar) wordt de obligatielening afgelost. Net als bij een "aandeel" heeft de obligatie een nominale waarde en een koerswaarde. Anders dan bij een aandeel wordt de koers van een obligatie niet uitgedrukt in euro's, maar in procenten van de  nominale  waarde.  De  koerswaarde  van  een  obligatie  vinden  we  door  de  koers  te vermenigvuldigen  met  de  nominale  waarde  van  de  obligatie.  Een  ander  voordeel  van  de obligatie is dat de obligatiehouder van een onderneming voorrang krijgt op de aandeelhouder.

Het principiële doel an het initiatief van Windkracht Vlaanderen is het mogelijk maken van lokale rechtstreeks participatie van burgers in de ontwikkelde windenergieprojecten. In andere projecten kan de mogelijkheid worden geboden voor het inschrijven in een vorm van een achtergestelde lening voor participanten die dit een beter alternatief vinden.

 

De voorwaarden hiervoor zullen worden kenbaar gemaakt indien deze mogelijkheid zich voordoet!

 
 

HOE PARTICIPEREN?

Voor jezelf begint het heel eenvoudig, schrijf eenvoudigweg in op onze nieuwsbrief. Wat wij nog moeten doen kan je hieronder vinden...

 

Vooraleer er werkelijk kan worden overgegaan tot het oprichten van de coöperatieve vennootschap, zoals dit in deze website wordt toegelicht, hebben we jullie steun nodig, veel steun. Enkel wanneer er voldoende geïnteresseerden worden gevonden kan de idee van een coöperatieve vennootschap pas nuttig zijn. Dus je interesse laten blijken is de boodschap. Uiteraard betekent het inschrijven op de nieuwsbrief niet dat je jezelf reeds verbindt om kapitaal te storten in de vennootschap. Het is enkel een blijk dat je dit initiatief genegen bent en eventueel wel bereid zou zijn om een participatie te overwegen.

 

Wij hebben heel wat werk. Het belangrijkst is nog steeds, het verkrijgen van alle vergunningen om tot actie over te gaan en dit zijn er heel wat:

 • Bouwvergunning (later wordt dit vervangen door een omgevingsvergunning);
 • Milieuvergunning (later wordt dit vervangen door een omgevingsvergunning);
 • Een aansluitmogelijkheid (tegen een redelijke prijs) op het openbare net;
 • Een leveringsvergunning (toestemming om elektriciteit aan burgers te verkopen);
 • Het oprichten van de coöperatieve vennootschap (Pas als alle vergunningen klaar zijn, kunnen we de vennootschap  werkelijk oprichten en overgaan);
 • Het opmaken van een goed businessplan;
 • Het aanvragen van de noodzakelijke erkenning van de vennootschap;

 

 • Een eindelijk het ruim bekend maken van de participatiemogelijkheden, met een goede prospectus!!!
 • Uiteraard moet ook de leverancier van de windturbine worden gekozen; de aannemer van de civiele werken ...

 

Pas wanneer de prospectus ter beschikking is, heb je een goede basis om te beslissen of je al dan niet wenst deel te nemen in het project, daarvoor kan je enkel passief steunen en ons een warm hart toedragen.

CONTACT US
 • fds@windkracht-vlaanderen.be
 • sd@windkracht-vlaanderen.be

 

 • Boelare 52
 • 9900 Eeklo
 • Oost-Vlaanderen
 • 0485 66 22 74
 • 0486 24 53 94
NIEUWSBRIEF

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte mbt onze akties.

Sending Request...

There was a problem. Please try again.

Request Sent