Diensten geralateerd aan de projectontwikkeling van windturbines

 

 
 

QUICKSCANS

Door middel van een quickscan kan worden nagegaan, in een bepaalde zone of in een bepaalde gemeente, of een windenergieproject haalbaar kan worden geacht.

 

In de quickscan worden voor een specifieke locatie alle restrictieve factoren in kaart gebracht die voor een windenergieproject relevant kunnen worden geacht. Tevens worden de positieve aanknopingspunten bekeken. Op basis van deze parameters kan voorlopig besloten worden of een windenergieproject al dan niet haalbaar kan worden geacht.

 

Bij uitbreiding kan de quickscan worden aangevuld met een adviesaanvraag bij alle relevante instanties die een uitspraak dienen te doen over het verlenen van de vergunning.

Een quickscan kan worden uitgevoerd ten voordele van een eigenaar van een bepaald stuk grond, landbouw of industrie, of door een gemeente. Tevens kunnen specifieke zones worden onderzocht in opdracht van andere projectontwikkelaars van windenergieprojecten. In dit laatste geval wordt dit gedaan in het kader van een samenwerkingsovereenkomst die de verdere samenwerking behelst.

 

 

 

 

 
 

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Een haalbaarheidsonderzoek gaat een hele stap verder dan een quickscan. Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd in twee delen.

 

Het eerste deel bevat alle elementen van de quickscan, maar in het haalbaarheidsonderzoek worden eveneens de economische parameters meegenomen, ook wordt het project besproken met de verschillende instanties die een advies dienen te geven in het kader van de vergunningsprocedures. in het kader van een haalbaarheidsonderzoek wordt de mogelijke slagschaduw geanalyseerd en afgewogen. Ook worden de geluidscontouren uitgezet en de eventuele geluidsreducties beoordeeld.

 

In het kader van het haalbaarheidsonderzoekwordt het project ook voorgesteld aan het gemeente - of stadsbestuur.

In het tweede deel van het haalbaarheidsonderzoek gaat een stap veder. Het tweede deel van de haalbaarheidsstudie wordt dan ook aangevat indien het eerste deel van de haalbaarheidsstudie positief wordt geëvalueerd. In het tweede deel van de studie wordt de natuurstudie opgemaakt (of passende beoordeling of verscherpte natuurtoets), tevens wordt de gedetailleerd geluid - en veiligheidsstudie uitgevoerd.  In het kader van de geluidstudie worden eventueel geluidmetingen ter plaatse uitgevoerd.

 

Het rapport wordt afgesloten met een finale evaluatie van het project en een voorstel voor al dan niet verderzetting van het project.

 

Haalbaarheidsonderzoeken kunnen worden uitgevoerd voor de partners van Windkracht Vlaanderen (zo is er een langdurige samenwerkingsovereenkomst  EDF Luminus) of voor andere projectontwikkelaars, landeigenaars, industriëlen, gemeentebesturen,...

 
 

VERGUNNINGEN

Het dossier houdende de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wordt opgemaakt volgens de wettelijke bepalingen. Begin 2017 wordt de stedenbouwkundige vergunning vervangen door een omgevingsvergunning. Bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag worden tal van dossierstukken gevoegd. De belangrijkste hiervan is zonder meer de lokalisatienota.  De locatiekeuze wordt in deze nota gemotiveerd en onderbouwd. Volgende effectgroepen worden beschreven: Grondgebruik; Wonen; Landbouw; Bedrijventerreinen; Zeehavengebieden; Sport & recreatie; Landschap; Geluidimpact; Slagschaduw/lichtreflecties; Veiligheid; Natuur; MER-Plicht; Luchtvaart.Het project wordt tevens voorgesteld door middel van visualisaties. Het project word gevisualiseerd vanuit verschillende fotostandpunten.

 

Om een beeld te vormen van de impact van slagschaduw naar de omgeving toe wordt gebruik gemaakt van het internationaal erkende rekenpakket voor windturbineparken WindPro. Voor de slagschaduwberekeningen wordt rekening gehouden met gegevens zoals de posities van de windturbines, de ashoogte, de rotordiameter, de bladbreedte, relevante hoogteverschillen in het landschap en de geografische positie op aarde (lengte- en breedtegraad), de tijdzone en zomer- en wintertijd. Het simulatiemodel bevat ook informatie over de baan en de rotatie van de aarde ten opzichte van de zon. Op basis van de turbineafmetingen, de gang van de zon op deze locatie en een minimale zonshoogte van 3 graden t.o.v. de horizon, worden de dagen en tijden berekend worden waarop slagschaduw kan optreden.

De gang van de zon is voor alle dagen van het jaar bepaald met een astronomisch rekenmodel waarbij rekening is gehouden met de betreffende locatie (noorderbreedte en oosterlengte) op de aarde. De potentiële hinderduur (Worst case shadow) is een theoretisch maximum. Hieruit zal de verwachte hinderduur berekend worden door het toepassen van correcties. Als gevolg van deze correcties is de verwachte hinderduur aanmerkelijk korter dan de potentiële hinderduur.

 

Het dossier omvat alle nodige plannen, de geluidstudie, de natuurstudie (of passende beoordeling, verscherpte natuurtoets), eventueel de MER, de veiligheidsstudie, de archeologienota…

 

 

 
 

PROJECTBEGELEIDING

In het kader van de begeleiding  van de windturbineprojecten die worden ontwikkeld, al dan niet in samenwerking of in opdracht van derden, worden de vragen van administraties opgevolgd, vergaderingen voorbereid en bijgewoond, bijkomende adviezen ingewonnen, enz.… Het belangrijkste deel van de begeleiding van de projectontwikkeling is de organisatie van de informatievergadering. Voor de  informatievergadering worden de omwonenden van een potentieel project uitgenodigd waar het project persoonlijk wordt toegelicht. Op deze manier kunnen vragen 1 op 1 worden gesteld en beantwoord. Onze ervaring is dat dergelijke vergaderingen het meeste waarborg bieden voor een serene informatieverstrekking aan de belanghebbenden.

CONTACT US
  • fds@windkracht-vlaanderen.be
  • sd@windkracht-vlaanderen.be

 

  • Boelare 52
  • 9900 Eeklo
  • Oost-Vlaanderen
  • 0485 66 22 74
  • 0486 24 53 94
NIEUWSBRIEF

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte mbt onze akties.

Sending Request...

There was a problem. Please try again.

Request Sent